top_visp
 

Om ViSP

Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F.

De ansatte undervisere er specialuddannede til ViSPs opgaver og er enten 

 • lærere med omfattende videreuddannelse fra Danmarks pædagogiske universitet eller 
 • (audio)logopæder med en universitetsuddannelse (cand. mag. i deres fag)

ViSPs ydelser er i hovedsagen finansieret af de 4 kommuner, som er indgået i samarbejde om driften af ViSP. Øvrige indtægter stammer fra indgåede aftaler med Regionen, institutioner og kommuner om tilkøb af ydelser. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er enkelt at opnå og at ordningen indebærer mindst mulig administration.

Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med henblik på at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses helt til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt til kommunens øvrige tilbud. Tilbuddet gives primært til borgeren og til borgerens pårørende. Tilbuddet kan udstrækkes til at omfatte professionelle i borgerens omgivelser. Undervisningen kan finde sted i ViSPs lokaler i de 4 kommuner og kan finde sted i borgerens eget hjem/nærmiljø.
ViSP samarbejder nationalt med øvrige kommunikationscentre i forhold til faglig ajourføring. Der er udarbejdet en lang række nationale, faglige standarder på ViSPs arbejdsområder.

ViSP udarbejder 2 gange årligt en oversigt over kommunernes træk på ViSPs ydelser (på de fleste områder) opgjort på cpr. niveau. På en række områder, hvor der ikke aktuelt findes statistikmuligheder udarbejder ViSP en oversigt over og beskrivelse af aktiviteten. Herudover tilbyder ViSP en længere række kurser med relation til arbejds- og vidensområderne. ViSPs ydelser fremgår af ydelsesoversigten på hjemmesiden og ajourføres løbende.

ViSP har gennemført omfattende effektiviseringer og besparelser på alle driftsområder. Det indebærer bl.a., at abonnementsprisen for kommunerne i perioden 2007-2012 er faldet med 24%.

ViSPs primære samarbejdspartnere er kommunernes sociale forvaltninger, genoptræningsområder, sundheds- og ældreområder og arbejdsmarkedsområder. Herudover samarbejdes med Regionens sygehuse, speciallæger, praktiserende læger. Undervisnings- uddannelses- og sociale virksomheder.

Det er ViSP´s opgave at tilbyde

 • udredning af behovet for specialpædagogisk støtte

 • egne, specialpædagogiske undervisningsaktiviteter i en decentral organisering, som tilgodeser kommunernes ønsker og behov

 • tilbud som sikrer og understøtter personer med funktionsvanskeligheder i forhold til deres personlige liv, uddannelse og erhverv

 • undervisningstilbud, som er understøttende for personer med funktionsvanskeligheder i forbindelse med deres undervisnings- og genoptræningstilbud andre steder

 • afhjælpning vha IKT-udstyr, herunder at administrere tildelingen af IT-hjælpemidler i medfør af servicelovens § 112 og § 113

At opsamle og formidle viden og erfaringer om anvendt specialpædagogik samt udvikle nye fremgangsmåder og tilbud. Denne viden skal stilles til rådighed i form af oplysningsvirksomhed, kurser m.v. til deltagere, pårørende og fagpersoner, samt til offentligheden.

Medarbejdere

ViSPs medarbejdere er specialuddannede på deres arbejdsområder og omfatter

 • konsulenter og speciallærere med specialer indenfor bl.a.

  • hørelse

  • stemmevanskeligheder

  • hjerneskade

  • læsning

  • kompenserende hjælpemidler (IT)

 • audiologopæder / cand.pæd / master

 • administrative medarbejdere / TAP-personale / medhjælpere  
   
 • ledelse, se ViSPs ledelse

 

Lovgivning

Læs her:

Vejledning om Specialundervisning for Voksne
Offentliggjort af Undervisningsministeriet
d. 3. juli 2009

 

ViSP      Birkebjerg Allé 3      4700 Næstved      Tlf.: 5588 6900     Send digital post (kræver NemID)       EAN:5798007291679