Landzonetilladelse - Størlingevej 48

1. oktober 2019

Næstved Kommune har i uge 40/2019 givet landzonetilladelse på Størlingevej 48

Landzonetilladelse til 100 m2 maskinhal til hobbylandbrug på matr. nr. 19b, Størlinge By, Everdrup, beliggende Størlingevej 48, 4733 Tappernøje.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 29. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 1. oktober 2019