Miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mur- teglsten og asfalt på Håndværkervej 28 i Herlufmagle

30. september 2019

5-årig forlængelse af miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mur- teglsten og asfalt på Håndværkervej 28 i Herlufmagle.

 

Rørby Johansen A/S har søgt om fortsat forlængelse af tillæg og justering af miljøgodkendelse til at modtage, opbevare og behandle beton, mur-, teglsten og asfalt.  Næstved Kommune har behandlet virksomhedens ansøgning af 15. oktober 2018 om forlængelse. Den nuværende forlængelse gælder til 1. oktober 2019. Der ansøges om en forlængelse på min. 5 år.

Næstved Kommune har vurderet, at ønsket om en 5-årig forlængelse af miljøgodkendelsen kan gives. Forlængelsen gælder frem til 1. oktober 2024.

5 årig forlængelse af miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton mur teglsten og asfalt (åbnes i PDF)

KLAGEVEJLEDNING 
Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk . Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. 
En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. 
Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen. 
For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk . 

Eventuel klage skal ske senest den 28. oktober 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 30. september 2019