Tilladelse til renseanlæg i Holløse

26. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til at NK-Spildevand A/S kan udlede renset spildevand til Susåen fra 100 PE minirenseanlæg i Holløse.

 

Tilladelsen til at udledning af spildevand fra Holløse renseanlæg er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Anlægget er blevet VVM-screenet og Næstved Kommune vurderer at projektet ikke giver anledning til at gennemføre en egentlig VVM-redegørelse, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelse og VVM-screening kan ses her:

 

Tilladelse Holløse renseanlæg

VVM-screening Holløse renseanlæg

 

Klagevejledning:

Tilladelse og VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som du finder på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er fire uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 24. oktober 2019. Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 27. september 2019