Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej og Kommuneplantillæg nr. 15

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej og Kommuneplantillæg nr. 15 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Formålet med lokalplanen
Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af et område til erhvervsformål langs med Vordingborgvej med mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1-4.

Yderligere skabes der mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde, bestående af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg kan ses HER 

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde torsdag d. 24. oktober 2019, kl. 16:00-17:00 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

8 ugers offentlig høring
Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er fremlagt fra den 23. september 2019 til d. 18. november 2019. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, samt biblioteker inden for planområdets nærområde, inden for normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 18. november 2019.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 24. september 2019