Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven og Kommuneplantillæg nr. 14

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven samt Kommuneplantillæg nr. 14 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen skal sikre, at udviklingen af Rådmandshaven bliver et positivt bidrag til en stærkere og mere levende bymidte. Dette sker ved, at et eksisterende område, som hovedsageligt består af vejanlæg, parkering og grønne overskudsarealer fortættes med bebyggelse. Størstedelen af bebyggelsen skal anvendes til beboelse i tråd med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Fuldt udbygget vil området kunne rumme 180 nye boliger. Ved Dania skabes der desuden rum for større butikker, som kan understøtte bymidtens handelsliv ved at blive placeret i forlængelse af bymidtens handelsgader. Syd for Næstved Kommunes administrationsbygning reserveres et areal til en eventuel senere udvidelse af denne.

Lokalplanen har til formål at:

  • udlægge lokalplanens område til centerformål
  • sikre et godt bymiljø ved indpasning af ny bebyggelse
  • styrke og udvikle forbindelserne imellem det nye boligområde og bymidten.
  • sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området.
  • sikre, at nybyggeri, ombygninger og transformationer af bygninger underordner sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter og udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.
  • sikre områdets rekreative kvaliteter ved at udpege bevaringsværdige træer og placering af nye byrum, der styrker områdets opholdskvaliteter og sikre forbindelse til de eksisterende grønne områder.
  • sikre en hensigtsmæssig etapevis udvikling af området.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg kan ses HER 

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 31. oktober fra kl. 19.00-20.30 i Borgerservice, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

8 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 23. september 2019 til den 18. november 2019. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

Forslaget til lokalplanen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, samt biblioteker inden for planområdets nærområde, inden for normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til eller med post til Byplan, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 18. november 2019.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 21. oktober 2019.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplanen og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 24. september 2019