Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes planforslagene i 8 ugers høring i perioden 23. september til 18. november 2019.

Lokalplanen har til formål at muliggøre udstykningen af 3 parcelhusgrunde i forlængelse af Skyrervej, 4684 Holmegaard. Planen sikrer, at udstykningen sker med respekt for det eksisterende boligkvarter og reserverer ligeledes forsat plads til fælles friarealer.
 
Kommuneplantillægget har til formål at sikre den overordnede ramme for anvendelsen af området. Således udvides de eksisterende rammers afgrænsning, så udstykningen ved Skyrervej kan finde sted. 

Lokalplanforslaget kan ses her, og kommuneplantillægget kan ses her.

Borgermøde

I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde d. 31. oktober 2019, kl. 16:30-18:00 i Holmegaard Hallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard.

8 ugers offentlig høring

Forslagene er fremlagt fra den 23. september 2019 til den 18. november 2019. Derefter vil Byrådet tage endeligt stilling til sagen.
Lokalplanforslagene kan ses her på Næstved Kommunes hjemmeside og er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek samt biblioteker inden for planområdets nærområde inden for normal åbningstid.

Dine muligheder

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til eller med post til Byplan, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 18. november 2019.

Miljøvurdering

Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk
Klagen skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 21. oktober 2019.

Midlertidige retsvirkninger

For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 24. september 2019