Landzonetilladelse - Holmegaardsvej 71

27. september 2019

Næstved Kommune har i uge 39/2019 givet landzonetilladelse til indretning af kontorer i tagetage på tidligere driftsbygning på Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune giver i dag landzonetilladelse til indretning af kontorer til udlejning i tagetage på tidligere driftsbygning samt etablering af trappetårn til tagetagen på Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 25. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 27. september 2019