Etablering af ansøgt minivådområde på Tystrupvej 38, 4250 kræver miljøvurdering (VVM)

23. september 2019

Det ansøgte minivådområde vil kræve terrænregulering i en grad, Næstved Kommune vurderer er en væsentlig påvirkning af det bevaringsværdige landskab ved Tystrup Sø – og dermed miljøet.

Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af minivådområde på Tystrupvej 38, 4250 Fuglebjerg. Anlægget skal bidrage til at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet nedstrøms herunder fra Karrebæk Fjord. Næstved Kommune har vurderet, at anlægget kræver miljøvurdering, da det ansøgte anlæg vil medføre afgravning af ca. 5 m jord i den ene ende af 120 m langt anlæg og påfyldning af ca. 5 m i den anden. Denne terrænregulering, vurderer kommunen, er en væsentligt påvirkning af det bevaringsværdige landskab og dermed miljøet. Der er samtidig meldt afslag på landzonetilladelse til samme anlæg i anden afgørelse.

Læs afgørelsen

(Se klagevejledning i afgørelsen).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 23. september 2019