Landzonetilladelse - Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

20. september 2019

Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

Landzonetilladelse til etablering af 800 m2 sø på matr. nr. 4a, Arløse Torp By, Førslev, beliggende Sandvedvej 69, 4262 Sandved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse af 70 m2 carport i forbindelse med hundeklinik, på matr. nr. 17a, Sandby By, Sandby, beliggende Hjelmsølillevej 1, 4171 Glumsø.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 18. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. september 2019