Landzonetilladelse - Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4

20. september 2019

Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til opførelse af 110 m2 hobbyhestestald på matr. nr. 1g, Myrup By, V. Egesborg, beliggende Skovmøllevej 20, 4700 Næstved

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til 81 m2 hobbyhestestald på matr. nr. 2c, Myrup By, V. Egesborg, beliggende Myrupvej 31, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse af 174,5 m2 bolig på matr. nr. 12k, Lov By, Hammer, beliggende Hammervej 32, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af et 200 m2 vandhul på matr. nr. 14b, Holløse By, Gunderslev, beliggende Holløse Mølle Vej 4, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 18. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. september 2019