Landzonetilladelse - Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

13. september 2019

Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

Landzonetilladelse til etablering af 700 m2 vandhul på ejendommen matr. nr. 11b, Kalby By, Holme-Olstrup, beliggende Kalbyvej 4, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse af 33 m2 overdækning af udekøkken og opsætning af 3,8 m. høj, 44 m2 stor tipi på ejendommen matr. nr. 1n, Tybjerg By, Tybjerg, beliggende Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11. oktober 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 13. september 2019