Revideret forslag til Lokalplan 073

14. september 2018

Forslag til Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub sendes hermed i fornyet høring i 2 uger med nyt forslag til placering af telemast.

Høringsvar der er indsendt i forbindelse med den første høringsperiode fra d. 12.06.2018 til d. 09.07.2018, er stadig gældende og vil blive forelagt Plan- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den endelige behandling.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

• At give mulighed for opførelse af læskure

• At give mulighed for etablering af telemast


Se Lokalplanforslag 073 HER

2 ugers offentlig høring
Det reviderede forslaget er fremlagt fra d. 14.09.2018 til d. 30.09.2018. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 30.09.2018.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 12.10.2018.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 14. september 2018