Landzonetilladelse - Nashøjvej 14 og Bårsevej 6A

14. september 2018

Næstved Kommune har i uge 37/2018 givet landzonetilladelse på Nashøjvej 14 og Bårsevej 6A

Landzonetilladelse til etablering af 16 m2 beplantet filteranlæg på matr. nr. 10a, Basnæs By, Vejlø, beliggende Nashøjvej 14, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til udstykning af matrikel til pumpestation på matr. nr. 1q, Snesere By, Snesere, beliggende Bårsevej 6A, 4733 Tappernøje.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 12. oktober 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 14. september 2018