Landzonetilladelse - Hørhavevej 1

14. september 2018

Næstved Kommune har i uge 37/2018 givet landzonetilladelse på Hørhavevej 1

Landzonetilladelse til etablering af café i spisesal på bed & breakfast på matr. nr. 7e, Vinstrup By, Tystrup, beliggende Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg.

Læs afgørelsen 


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 12. oktober 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 14. september 2018