Genåbning af rørvandløb ved Øverup Erhvervsvej, 4700 Næstved

11. september 2018

Vi har truffet afgørelse om genåbning af rørlagt vandløb.

Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at henvende dig til Center for Plan og Miljø på tlf. 5588 6190 eller mail Du kan også læse afgørelsen nedenfor.
 

Tilladelse til genåbning af rørlagt vandløb (pdf. nyt vindue)

 

VVM-screening for genåbning af rørlagt vandløb (pdf. nyt vindue)

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 09.10.2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Næstved Kommune orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat person og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 5. oktober 2018