Tilladelse til udledning af overfladevand fra Energinets kompressorstation

28. oktober 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til udledning af vej-, overflade- og tagvand til Krobækken fra vej og kompressorstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje.

Tilladelsen omfatter tag- og overfladevand fra Energinets kompressorstation, samt vejvand fra ny adgangsvej til kompressorstationen. Kompressorstationen er en del af Baltic Pipe projektet. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan ses her: Udledningstilladelse

Klagevejledning:

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som du finder på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er fire uger efter afgørelsen er meddelt, hvilket vil sige senest den 25.11.2019. Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 28. oktober 2019