Miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

30. oktober 2019

Næstved Kommune har den 29.10.2019 meddelt tillæg til ejendommens miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg.

Lars Andersen har ansøgt om etablering af en ny stald, i stedet for den stald som er godkendt i ejendommens eksisterende miljøgodkendelse. I den forbindelse bliver den eksisterende stald på ejendommen taget ud af drift. Der vil være tale om en reduktion af produktionsarealet på 50m² i forhold til det hidtil godkendte. Den nye stald vil få et produktionsareal på på 2.100m². Der vil også blive etableret to kornsiloer på ejendommen.

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 27.11.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 30. oktober 2019