Endelig vedtagelse af lokalplan 103

29. oktober 2019

Plan- og Erhvervsudvalget har d. 07.10.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

 • at skabe et boligområde af høj arkitektonisk kvalitet med fritliggende parcelhuse, dobbelthuse samt rækkehuse

 •  at sikre at bebyggelsen opføres i naturmaterialer, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske udtryk over tid.

 • at sikre områdets landskabelige værdier.

 • at sikre den nødvendige støjafskærmning mellem den nye bebyggelse og Vestre Ringvej.

 • at området får en grøn karakter med grønninger og levende hegn langs veje, stier og friarealer.

 • at sikre stiforbindelser til naboområdet mod syd og til den eksisterende stiforbindelse til Digtervejsskolen.

 • at overføre området til byzone.

Ændringer ved den endelige vedtagelse

 • Ved beskrivelser af vejbetjening af lokalplanområdet rettes teksten til ´fra Halfdan Rasmussens Vej via Chr. Winthers Vej´.

 • § 8.1: Bestemmelsen rettes, så det ikke er tilladt at anvende plastiktagrender.

 • § 8.3: Minimum taghældning ændres til 30o.

 • Øvrige ændringer er mindre justeringer i forhold til forslaget.

Lokalplanen kan ses her: Lokalplan 103

Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Retsvirkninger

Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Plandata´s hjemmeside, www.plansystemdk.dk

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klagesover spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages overhensigten med lokalplanen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk  Du vælger det nævn du vil klage til, og logger på klageportalen med NemId. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. oktober 2019