Udledningstilladelse - Mogenstrup grusgrav syd

25. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup

Næstved Kommune har den 25.10.2019 givet tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup. Vandet udledes til samme grusgravs sø, som vandet er oppumpet fra. Inden udledning skal vandet passere et bundfældningsbassin.

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage, skal stiles til Natur- og Fødevareklagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder I, som link på forsiden af  https://naevneneshus.dk .

Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være modtaget senest den : 22.11.2019.

En klage bliver først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på https://naevneneshus.dk  ).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlig grund til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller klageinstansens afgørelse.

Spørgsmål

Spørgsmål kan ske via mail til: 


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 25. oktober 2019