Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl

25. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl, med en indvinding på optil 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af optil 1.000 m³ overfladevand pr. døgn, fra aktiv gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.  

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter §§20 og 21 i vandforsyningsloven.

Region Sjælland har i tilladelsen til råstofindvinding på graveområdet foretaget en miljøvurderingsscreening, hvori det vurderes, at projektet ikke kræves en udarbejdelse af en VVM- redegørelse. Læs afgørelsen på Region Sjælland hjemmeside. Link: https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/raastoffer/gravetilladelse-regionen-er-myndighed/Documents/B%c3%b8ges%c3%b8vej%2028%20ikke%20VVM%2003092019.pdf

 

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 22.11.2019.

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet link https://naevneneshus.dk/.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

 

Spørgsmål

Spørgsmål kan ske via mail til:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 25. oktober 2019