Krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af forstærkergasledning mellem Ringsted og Fensmark

22. oktober 2019

Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til følgende krydsninger.

Tilladelserne følger her:

Tilladelse til krydsning af privat rørlagt vandløb nr. 2 (pdf, nyt vindue)
Tilladelse til krydsning af privat rørlagt vandløb nr. 3 (pdf, nyt vindue)
Tilladelse til krydsning af Torpe Grøft (pdf, nyt vindue)
Tilladelse til krydsning af Tilløb til Torpe Grøft (pdf, nyt vindue)
Tilladelse til krydsning af Torpe Kanal (pdf, nyt vindue)

Tilladelse til krydsning af dræn og større rørledninger (pdf, nyt vindue)

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Du skal klage inden den 20. november 2019.
Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 22. oktober 2019