Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark Vandværk

16. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt en midlertidig tilladelse til vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark vandværk.

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Fensmark vandværk om vandbehandling med UV-anlæg på vandværkets afdeling på Holmegaardsvej. Tilladelsen gives for en periode på fem år eller indtil de bakteriologiske parametre igen kan overholde de gældende kravværdier.

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i vandforsyningsloven.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort jf. Vandforsyningsloven § 77, dvs. senest  den 13.11.2019.

 

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

 

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus, som er en digital selvbetjeningsløsning, link: https://naevneneshus.dk/.  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link https://naevneneshus.dk/.” vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, klik på ”gå til nævnet” og klik på ”gå til klagevejledning og start din klage”.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det.

Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

 

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

 

Spørgsmål

Spørgsmål kan ske via mail til:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 16. oktober 2019