Landzonetilladelse - Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

18. oktober 2019

Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

Landzonetilladelse til opførelse af bolig og carport på udstykket garage matrikel på matr. nr. 8u, Brandelev By, Næstelsø beliggende Holmevej 36a, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til 12 m2 shelter til privat brug på matr. nr. 5, Kalkerup By, Fensmark, beliggende Kalkerupvej 7, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen 

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. november 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. oktober 2019