Landzonetilladelse - Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

18. oktober 2019

Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

Landzonetilladelse til indretning af et multifunktionelt aktivitetsområde på matr. nr. 1m, Herlufsholm Hgd., Herlufsholm, beliggende Herlufsholm Allé 233A, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af bygning på 136 m2 til garage og udhus på matr. nr. 12s, Dysted By, Toksværd, beliggende Dystedvej 46C, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. november 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. oktober 2019