Miljøtilladelse til udvidelse af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved

10. oktober 2018

Næstved Kommune har den 10.10.2018 meddelt miljøtilladelse til udvidelse og ændring af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved.

Det er ansøgt om økologisk produktion af høner til konsumæg i fleretagesystem med et samlet produktionsareal på i alt 3.750 m2. I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet etableres verandaer på begge sider af eksisterende stald samt forlængelse af stalden med ca. 30 m i sydlig retning.

Der foretages ikke øvrige anlægsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Læs afgørelsen om miljøtilladelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 7.11.2018. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 10. oktober 2018