Landzonetilladelse - Førslevvej 16 og Storskovvej 8

5. oktober 2018

Næstved Kommune har i uge 40/2018 givet landzonetilladelse på Førslevvej 16 og Storskovvej 8

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsgarage samt opførelse af skur på matr. nr. 11a, Hyllinge By, Hyllinge, beliggende Førslevvej 16, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af 20x40 m. ridebane på matr. nr. 7b, Krømlinge By, Everdrup, beliggende Storskovvej 8, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 1. november 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 5. oktober 2018