Landzonetilladelse - Ladbyvej 1-3 og Førslevvej 33a

15. november 2019

Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse ved Ladbyvej 1 og 3, og Førslevvej 33a

Landzonetilladelse til udstykning af grund på 369 m2 og ændret anvendelse til offentligt spildevandsanlæg på matr. nr. 14b, Holløse By, Gunderslev, beliggende mellem Ladbyvej 1 og 3, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til udstykning af grund på 578 m2 og ændret anvendelse til offentligt spildevandsanlæg på matr. nr. 2f, Førslev By, Førslev, beliggende syd for Førslevvej 33a, 4250 Fuglebjerg.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. november 2019