Etablering af minivådområde ved Tulvej – Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

7. november 2019

Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup mellem Bøgesø og Størlinge Skov.

Du kan hente vores afgørelse som pdf.
Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller   

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 5.12.2019.
Afgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.
Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på med Nemid. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.
Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2019