Miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved

6. november 2019

Næstved Kommune har den 6.11.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved.

Lars Stenbek har ansøgt om udvidelse af kvægbesætningen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved i de eksisterende stalde. Der bliver ikke etableret nye bygninger eller gødningsopbevaringsanlæg, men ejendommen får tilladelse til et ansøgt produktionsareal på 1.935 m² for at opnå mere fleksibilitet i forhold til det hidtil tilladte.

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 4.12.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2019