Landzonetilladelse - Tulvej - Flintemosevej, Everdrup

6. november 2019

Næstved Kommune har i uge 45/2019 givet landzonetilladelse ved Tulvej - Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

Næstved Kommune annoncerer i dag afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af minivådområde på matrikel 2l Bøgesø By, Everdrup mellem Bøgesø og Størlinge Skov. Kommunen annoncerer samtidig landzonetilladelse til samme minivådområde. Minivådområdet vil have et vandspejl på 0,36 ha og skal reducere indholdet af næringsstoffer fra et opland på 35 ha. Minivådområdet vil bidrage til at forbedre vandmiljøet i Karrebæk Fjord og mellemliggende vandsystem.

Læs afgørelsen om at der ikke skal udføres miljøvurdering 

Læs landzoneafgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 4. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 6. november 2019