Krydsning med fiberledning i Øvre Suså

30. november 2018

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til krydsning med fiberledning med styret underboring I Øvre Suså ved Gammel Næstvedvej.

Du kan hente vores afgørelse som pdf.

Tilladelse til krydsning Øvre Suså - Gammel Næstvedvej (pdf, nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller   

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.
Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og visse organisationer.
Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.
Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 4. januar 2019 inden arbejdstids ophør.

 
Sidst opdateret den 30. november 2018