Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Kongshøjvej 2B, 4700 Næstved

27. marts 2019

Næstved Kommune har den 27.3.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Kongshøjvej 2B, 4700 Næstved. Der bliver ikke opført nye bygninger eller anlæg.

Det er ansøgt om fleksibilitet i forhold til det tilladte, således at produktionen ikke er begrænset af antal dyr eller produktion i et bestemt vægtinterval. Produktionen bliver tilladt til et produktionsareal på 2448m², hvor den nuværende driftsform med polte og søer med smågrise fortsætter eller ved at lægge om til produktion af smågrise. Der bliver ikke opført nye bygninger eller anlæg.

Læs afgørelsen om miljøtilladelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 24.4.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 27. marts 2019