Landzonetilladelse - Møllevej 48

29. marts 2019

Næstved Kommune har i uge 13/2019 givet landzonetilladelse på Møllevej 48

Landzonetilladelse til to sheltere samt en vendeplads på matr. nr. 8f, Tornemark By, Fyrendal, beliggende Møllevej 48, 4262 Sandved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 26. april 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. marts 2019