Landzonetilladelse - Fladsågårdsvej 11, Kongshøjvej 1 og Englebjergvej 67

22. marts 2019

Næstved Kommune har i uge 12/2019 givet landzonetilladelse på Fladsågårdsvej 11, Kongshøjvej 1 og Englebjergvej 67

Landzonetilladelse til udstykning af pumpestation på matr. nr. 1a, Myrup By, Vester Egesborg, beliggende Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til nedrivning og opførelse af stuehus på matr. nr. 10b, Brandelev By, Næstelsø, beliggende Kongshøjvej 1, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opsætning af solpanelstativer på matr. nr. 4b, Stenstrup By, Rønnebæk, beliggende Englebjergvej 67, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 19. april 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 22. marts 2019