Landzonetilladelse - Broholmsvej 16

15. marts 2019

Næstved Kommune har i uge 11/2019 givet landzonetilladelse på Broholmsvej 16

Landzonetilladelse til opførelse af 36,8 m2 bygning med 2 hestebokse og foderrum på matr. nr. 15b, Aversi By, Aversi, beliggende Broholmsvej 16, 4690 Haslev.

Læs afgørelse


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 12. april 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: