Indvindingstilladelse til øget indvinding af op til 5.500 m³ grundvand

4. marts 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til øget indvinding fra 800 til 5.500  m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.892 på ejendommen Vester Egesborgvej 31, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at øge indvindingen fra 800 m3 op til 5.500 m3 grundvand pr. år til brug for dyreholdet.

Læs afgørelsen her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet at afgørelse om tilladelse af ovenstående ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se screeningsskema og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 1.april 2019.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet på hjemmesiden www.naevneneshus.dk. Klagen sender gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en øget indvinding på op til 5.500 m3 pr. år til fra boring med DGU nr. 221.892 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 4. marts 2019