Endelig vedtagelse af lokalplan 080

7. marts 2019

Næstved Byråd har d. 26.02.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej, Næstved

Formålet med lokalplanen
Lokalplanen skal muliggøre at området anvendes til center- og erhvervsformål, herunder butikker til udvalgsvarehandel og særlig pladskrævende varegrupper samt kontor- og serviceerhverv. Planen skal endvidere forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, samt overføre en del af området fra landzone til byzone.

Ændringer ved den endelige vedtagelse

• Parkeringskrav reduceres for den del af virksomheden, som består af lager og/eller produktion med få ansatte. (Tilføjelse til § 4.7 herom)

• Sammenlægning af et mindre areal med de tilgrænsende ejendomme uden for lokalplanens område, undtages for kravet om mindste grundstørrelse i lokalplanens § 5.1.

Lokalplanen kan ses her: Lokalplan 080

Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice Næstved Hovedbibliotek,
indenfor normal åbningstid.

Retsvirkninger
Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på PlanDK´s hjemmeside,
www.plansystemdk.dk

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages
over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over
hensigten med lokalplanen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk Du vælger det nævn du vil klage til, og logger på klageportalen med NemId. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.
Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 7. marts 2019