Landzonetilladelse - Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

22. maj 2019

Næstved Kommune har i uge 21/2019 givet landzonetilladelse på Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

Afgørelse om ikke VVMpligt til etablering af kunstgræsbane ved Holmegaardhallen Glasværksvej 1 Holmegaard

  Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 20. juni 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 22. maj 2019