Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Holmager 32, 4171 Glumsø

23. maj 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Holmager 32, 4171 Glumsø

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjerne i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af den 27. februar 2017.

Du kan se afgørelsen her:

Holmager 32, 4171 Glumsø (åbnes i nyt vindue)

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.
Klagefristen er fire uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 20. juni 2019.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø- og fødevareklagenævnet påwww.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 23. maj 2019