Landzonetilladelse - Langetoftevej 42, 4700 Næstved

2. maj 2019

Næstved Kommune har i uge 18/2019 givet landzonetilladelse på Langetoftevej 42, 4700 Næstved.

Lovliggørende landzonetilladelse til, at et boligareal i en selvstændigt beliggende tidligere driftsbygning indgår som udvidelse af eksisterende stuehus på Langetoftevej 42, 4700 Næstved.

 

Læs afgørelsen.


Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

 

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 30. maj 2019.

 

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:  

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 2. maj 2019