Pulverlakering, Håndværkervej 6 i Herlufmagle

15. maj 2018

Næstved Pulverlakering har fået miljøgodkendelse til at etablere blæserensningsanlæg samt mindre manuel pulveranlæg på afdelingen i Herlufmagle i eksisterende bygninger.

Næstved Kommune har den 15. maj 2018 givet Næstved Pulverlakering miljøgodkendelse til at etablere blæserensningsanlæg samt mindre manuel pulveranlæg på afdelingen i Herlufmagle i eksisterende bygninger. Desuden er der fortaget en revurdering af det eksisterende pulveranlæg med henblik på at vurdere eksisterende vilkår i henhold til standardvilkår for pulvermaleanlæg, som er indført siden oprindelig godkendelse fra 2003.

Du kan se hele den sammenskrevet miljøgodkendelse i PDF ved at klikke her

Lovgivning og klagevejledning
Tillægsgodkendelsens vilkår er meddelt efter § 33, mens nye/ændret vilkår er meddelt via § 41 påbud i miljøbeskyttelsesloven og kan i henhold til § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende kan eksisterende vilkår påklages med henblik på at disse ikke er ændret.

En eventuel klage, skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen sammen med sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 12. juni 2018

En klage er først registreret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. (se mere om gebyrordningen på www.nmkn.dk).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 15. maj 2018