Miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje

12. juni 2019

Næstved Kommune har den 12.6.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende malkekvægbesætning på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje.

Der er givet miljøtilladelse til ændring af en eksisterende malkekvægbesætning med et samlet produktionsareal på 1.735 m². Der er ønsket mulighed for øget fleksibilitet i den eksisterende malkekvægbesætning med tilhørende kvier og kalve. Det betyder, at der fremover ikke vil være en begrænsning i antal malkekvæg, kvier og kalve i et givent vægtinterval eller alder eller hvilke typer kvæg, som må være i bestemte stalde, så længe der inden for det ansøgte og i øvrigt overholder gældende dyrevelfærdsregler. Der opføres ingen nye driftsbygninger, og der foretages ingen ændringer inde i de eksisterende stalde.

Læs afgørelsen om miljøtilladelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 10.7.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2019