Tillæg 8 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

6. juni 2019

Næstved Byråd har den 28.05.2019 vedtaget forslag til tillæg 8 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022.

Tillæg 8 til spildevandsplanen
Tillægget berører i alt ca. 130 ejendomme og formålet med tillægget er at ændre det planmæssige grundlag, så spildevandet fra 4 mindre bysamfund ikke skal ledes til et større renseanlæg, men kan blive renset lokalt.

Konkret drejer det sig om:
• at spildevandet fra ca. 10 ejendomme i Førslev kan nedsives lokalt i stedet for at blive pumpet til Fuglebjerg renseanlæg,
• at spildevandet fra ca. 20 ejendomme i Skafterup kan nedsives lokalt i stedet for at blive pumpet til Menstrup renseanlæg,
• at spildevandet fra ca. 35 ejendomme i Nyrup kan nedsives lokalt i stedet for at blive pumpet til Menstrup renseanlæg,
• at spildevandet fra ca. 30 ejendomme i Holløse kan renses og udledes lokalt til Susåen i stedet for at blive pumpet til Vallensved Renseanlæg, samt
• at spildevandet fra ca. 35 ejendomme i Vester Egesborg kan pumpes til Næstved Renseanlæg via Lov, i stedet for via Svenstrup og Vejlø.

Forslag til tillægget kan ses her: link til tillæg

8 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 06.06.2019 til den 01.08.2019 i offentlig høring. Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

Hvis du har synspunkter, bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Plan og Miljø senest den 01.08.2019. Du kan sende dem på mail til eller med post til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med ”Tillæg 8 til spildevandsplanen”.

Miljøscreening
Næstved Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at tillæg 8 til spildevandsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at tillægget ikke kræver miljøvurdering er truffet, da tillægget vurderes ikke at vil få en væsentlig indvirkning på vandmiljøet, Natura 2000 områder eller Bilag IV dyre- og plantearter.

Miljøscreeningen kan ses her: link til screening

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som du finder på
www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 04.07.2019. Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2019