Holmegaards Mose må lukkes midlertidigt

5. juli 2018

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der fra den 5. juli 2018 må lukkes midlertidigt for adgangen til Holmegaards Mose på grund af akut fare for brand.

Afgørelsen er truffet efter anbefaling af  Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Naturstyrelsen Storstrøm og lodsejer Christian Lassen. Den meget tørre sommer og den ekstreme brandfare er særlige forhold, der taler for lukning af området. En brand i en højmose kan medføre ulmende gløder i flere meters dybde, som kan være særdeles vanskelige at slukke.

Afgørelsen er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 27.

Du kan læse afgørelsen her

Adgang forbudt i Holmegaards Mose på grund af brandfare (pdf, nyt vindue)  

Du kan klage over denne afgørelse

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk (du skal søge på ”klage fødevareklagenævnet”). Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Nævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så du skal godkende og videresende din klage til os i klageportalen senest den 2. august.

Sidst opdateret den 12. juli 2018