Landzonetilladelse - Ved sydbanen ved Hammer

10. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse øst for sydbanen ved Hammer.

Landzonetilladelse til at bevare midlertidige arbejdsarealer og arbejdsveje ved sydbanen på matrikel nr. 8a og 18c, begge Hammer By, Hammer.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. februar 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 10. januar 2020