Landzonetilladelser - Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

18. januar 2019

Næstved Kommune har i uge 03/2019 givet landzonetilladelse på Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

Landzonetilladelse til at udstykke en tidligere skovarbejderbolig fra Saltø Gods og Rappenborg Skov, nedrive eksisterende bygninger og opføre nye på matr. nr. 1v, Saltø Hgd., Karrebæk, beliggende Rappenborgvej 9, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til statusændring fra 84 m2 bolig til udhus og garage af ejendommens eksisterende bygninger  på matr. nr. 11b, Øverup By, Herlufsholm, beliggende Kalsagervej 13, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til 284 m2 manøvrebygning til transformerstation for offentligt formål samt 3700 m2 udstykning på matr. nr. 2l, Ladby By, Herlufsholm, beliggende Slagelsevej 174 A, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen 

Landzonetilladelse til opførelse af 84 m2 garage på matr. nr. 13v, Hårslev By, Hårslev, beliggende Hårslevvej 6, 4262 Sandved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. februar 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. januar 2019