Landzonetilladelse - Dadestien 13

11. februar 2020

Næstved Kommune har i uge 7/2020 givet landzonetilladelse på Dadestien 13, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på matr. nr. 62ab, Sandby By, Sandby, beliggende Dadestien 13, 4171 Glumsø.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11 marts 2020

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. februar 2020