Landzonetilladelse - Vordingborg Landevej 19

15. februar 2019

Næstved Kommune har i uge 07/2019 givet landzonetilladelse på Vordingborg Landevej 19

Landzonetilladelse til etablering af et 600 m2 stort vandhul på matr. nr. 29b, V. Egesborg By, V. Egesborg, beliggende Vordingborg Landevej 19, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. marts 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. februar 2019