Tilladelse til jordvarmeanlæg Skellet 4, 4160 Herlufmagle

19. december 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Skellet 4, 4160 Herlufmagle

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjerne i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af den 27. februar 2017.
Du kan se afgørelsen her:
Skellet 4, 4160 Herlufmagle (åbnes i nyt vindue)

Klagevejledning: 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.
Klagefristen er fire uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 17. januar 2019. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 19. december 2018